Help Desk

031-554-8899

  • 입원상담 010-5258-3540
  • Fax . 031-554-8803
  • 평일 : 09:00 ~ 18:00
  • 토요일 : 09:00 ~ 13:00
  • 점심시간 : 12:30 ~ 13:30
  • 일요일, 공휴일은 휴진입니다.
휴메디병원경기도 남양주시 진접읍 금강로 1521번길 1, 삼흥빌딩 3,4층    Tel : 031-554-8899     Fax : 031-554-8803
Copyright 2015©HMCH.CO.KR All rights reserved.